خانه سورس اندروید
شناسه پست: 1292
بازدید: 804

ساخت Toast سفارشی در اندرویداستودیو

در این قسمت از آموزش با ساخت toast  سفارشی در اندرویداستودیو در خدمتتون هستیم.

برای این کار از یک کتابخانه می خواهم استفاده کنم.

وارد بخش Build.gradle شوید بخش Moudle و خط زیر را به آن اضافه کنید.

implementation 'com.valdesekamdem.library:md-toast:0.9.0'

بعد از اضافه کردن و Sync کردن پروژه  وارد بخشی که می خواهید Toast نمایش داده شود شده و کد زیر را قرار دهید .

MDToast mdToast = MDToast.makeText(Context context, String message, int duration, int type);
mdToast.show();

context : می توانید از this , getApllicationcontext و getactivity استفاده کنید.

message : که نوعی رشته است و پیامی که که نمایش داده می شود.

duration : مقدار زمانی که باید نمایش داده شود و می تواند استفاده نشود و دو مقدار دارد که عبارتند از :

  • MDToast.LENGTH_LONG  برای مقدار زمانی طولانی
  • MDToast.LENGTH_SHORT برای مقدار زمانی کوتاه

و در آخر type : که ۴ نوع دارد (INFO , Success Warning ,error) برای استفاده از آن هم باید به شکل زیر نوشته شود.

  • MDToast.TYPE_INFO : نوع اطلاعی
  • MDToast.TYPE_SUCCESS : نوع موفقیت
  • MDToast.TYPE_WARNING : نوع اخطار
  • MDToast.TYPE_ERROR :نوع خطا

پس اگر بخواهیم یک نمونه آن را تست کنیم به شکل زیر می شود.

MDToast mdToast = MDToast.makeText(this,"My Message",MDToast.LENGTH_SHORT,MDToast.TYPE_WARNING);
mdToast.show();

شما می توانید یکسری از کلاس های custom  آن را نیز استفاده کنید.

  • mdToast.setIcon : برای قرار دادن عکس مخصوص استفاده می شود به شکل زیر
mdToast.setIcon(Drawable icon)

شکل های مختلف از این Toast را در شکل زیر می توانید ببینید.

 

موفق باشید….

 

نویسنده

خانه سورس اندروید  
خانه سورس اندروید معتبرترین مارکت اندروید